Kostenindicatie & Aanmelden

Meer informatie ?

Kerkeland 1
1602 LD - Enkhuizen

Privacy statement

BEGRIPSBEPALINGEN..

BEREIK.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

GEGEVENSVERWERVING..

WAAROM de gastouder GEGEVENS NODIG HEEFT

Gebruik van diensten.

Communicatie.

GEGEVENSVERWERKING..

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

Geautomatiseerde besluitvorming.

HOE LANG Gastouderopvang De Ooijtjes GEGEVENS BEWAART

DELEN MET ANDEREN..

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN..

Algemeen.

Bezwaar verwerken en intrekken toestemming.

BEVEILIGEN..

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID..

ONVOORZIEN..

 

 

BEGRIPSBEPALINGEN

In dit reglement wordt verstaan onder:

 

 • de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 • persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 • verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
 • bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
 • verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
 • bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
 • betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
 • derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 • ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
 • toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden verwerkt;
 • verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens
 • verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens

 

 

BEREIK

Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van vraagouders en hun kinderen.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Gastouderopvang De Ooijtjes kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van haar diensten. De volgende persoonsgegevens kan zij verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • BSN nummer
 • Gegevens over godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden uitdrukkelijk geen gegevens gevraagd over ras, politieke gezindheid, seksuele leven of het lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijke persoonsgegevens.

Wel worden gegevens gevraagd als het BSN nummer, gegevens over godsdienst of levensovertuiging (indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst) en gezondheid. Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens worden alleen gevraagd als daar een wettelijke verplichting toe bestaat of deze nodig zijn voor de uitvoer van de overeenkomst.

GEGEVENSVERWERVING

Gegevens worden door de gastouder ontvangen vanaf het gastouderbureau waarbij vraagouder is aangesloten. U krijgt als vraagouder melding wanneer uw gegevens aan een gastouder worden verstrekt.

Ook worden gegevens verworven door formulieren die de gastouder u vraagt in te vullen en terug te sturen.

Indien op andere wijze gegevens van u worden verworven krijgt u na de verwerving en de verwerking ervan een bericht waarbij u, afhankelijk van de soort persoonsgegevens en het doel ervan, uw toestemming kunt bevestigen of uw gegevens kunt verwijderen.

 

WAAROM de gastouder GEGEVENS NODIG HEEFT

 • Organiseren van opvang van het kind
 • Communicatie – telefonisch contact en mailcontact met ouders, voogden en verzorgers van kinderen (uitvoering contractuele overeenkomst)
 • Het doen uitoefenen van accountantscontrole – (gerechtvaardigd belang)
 • Uitvoering of toepassing van een andere wet – (wettelijke verplichting).

 

Gebruik van diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor mijn gastouderopvang vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren of de met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen bij het gastouderbureau op beveiligde servers. Het gastouderbureau verstrekt een privacy statement waarin zij toelichten hoe zij met uw gegevens omgaan.

 

Communicatie

Gastouderopvang De Ooijtjes verwerkt ook persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en als het hoort bij de overeenkomst die u bent aangegaan, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar de gastouder verzendt, is het mogelijk dat deze bewaard blijven. Soms vraag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde plekken.

 

GEGEVENSVERWERKING

Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

 

Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie nodig is. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de bewerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.

 

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

 

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt indien:

 • de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van het getekende contract tussen vraagouder en Gastouderopvang De Ooijtjes;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na te komen;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van betrokkene;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een gerechtvaardigd belang;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een algemeen belang.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Gastouderopvang De Ooijtjes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

HOE LANG Gastouderopvang De Ooijtjes GEGEVENS BEWAART

Gastouderopvang De Ooijtjes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 8 weken bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er een overeenkomst tot stand is gekomen wordt voor de administratie onderdelen waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt deze wettelijke bewaartermijn gehanteerd en voor het overige een bewaartermijn van 2 jaar. De bewaartermijn van de contracten bedraagt minimaal 7 jaar. Als de bewaartermijn van 7 jaar is verstreken zullen in het 8e jaar de gegevens worden vernietigd. 

 

DELEN MET ANDEREN

Gastouderopvang De Ooijtjes verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u (u wordt dan vooraf geïnformeerd hierover), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er worden uitsluitend in een noodgeval gegevens verstrekt aan een achterwacht. De achterwacht neemt dan z.s.m. contact met u op.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Algemeen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Jessica91vanooijen@gmail.com. U kunt daarnaast uw gegevens inzien via de beveiligde website van het gastouderbureau.

 

Bezwaar verwerken en intrekken toestemming

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dit bezwaar indienen bij Gastouderopvang De Ooijtjes door uw bezwaar te sturen naar  Jessica91vanooijen@gmail.com.

Eerder gegeven toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u altijd schriftelijk intrekken door een verzoek te sturen naar het gastouderbureau en/of naar Gastouderopvang De Ooijtjes via Jessica91vanooijen.com. Gastouderopvang De Ooijtjes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op een dergelijk verzoek en/ of bezwaar reageren.

 

Indien u een klacht heeft, die u niet met mij of het gastouderbureau heeft kunnen oplossen, dan kunt u deze indienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 

BEVEILIGEN

Gastouderopvang De Ooijtjes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Gastouderopvang De Ooijtjes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via Jessica91vanooijen@gmail.com.

 

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

De verantwoordelijke is Gastouderopvang De Ooijtjes.

 

De verantwoordelijke is als volgt te bereiken:

 

Adres: Kerkeland 1, 1602LD Enkhuizen

E-mailadres: Jessica91vanooijen@gmail.com

Telefoon: 06 - 46295515

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69266468

 

ONVOORZIEN

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

 

Aldus getekend:

 

Gastouder

 

 

 

__________________________________

 

 

 

Naam: Jessica van Ooijen - Deen

 

 

 

Plaats, Datum:

 

Enkhuizen,

 

Ouder

 

 

 

__________________________________

 

 

 

Naam:

 

 

 

Plaats, Datum:

 

Enkhuizen,